Klachtenregelement

Smit Juridisch Advies streeft er naar haar dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Helaas betekent dat niet, dat klachten nooit zullen voorkomen. Mocht Smit Juridisch Advies onverhoopt haar dienstverlening niet naar tevredenheid van cliënt uitvoeren, dan is het mogelijk om een klacht in te dienen. Smit Juridisch Advies heeft daarom dit klachtenreglement opgesteld. Met dit reglement stelt Smit Juridisch Advies zich ten doel klachten op zorgvuldige en uniforme wijze te registreren, te behandelen en vervolgens af te handelen. Verder maakt klachtenafhandeling conform dit reglement het mogelijk om oorzaken voor klachten op te sporen en weg te nemen en, daar waar nodig, adequate maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen.

  1. Definities

   Smit Juridisch Advies: eenmanszaak, gevestigd te Groningen aan de Paradijsvogelstraat 33, 9713 BV
   Betrokkene: degene op wiens handelen of nalaten binnen Smit Juridisch Advies de klacht betrekking heeft.
   Klager: degene die de klacht indient.
   Behandelaar: degene die de klacht behandelt.
   Klacht: iedere uiting van ongenoegen over een gedraging, een handelen, dan wel een nalaten van een medewerker van Smit Juridisch Advies, dan wel een derde die door Smit Juridisch Advies ten behoeve van haar dienstverlening is ingeschakeld.
  2. Indiening van de klacht

   Als de klager wenst dat zijn of haar klacht volgens dit reglement wordt behandeld, dan dient de klacht schriftelijk en in de Nederlandse taal bij Smit Juridisch Advies te worden ingediend. De klacht dient duidelijk te omschrijven, waarover klager zich beklaagt. Tevens dient de klacht de naam en de adresgegevens van de klager, alsook een dagtekening te vermelden. Als een klacht betrekking heeft op de behandeling van een dossier, moet de klacht tevens het dossiernummer vermelden.Als een klacht mondeling kenbaar wordt gemaakt, kan -in onderling overleg- van het hiervoor bepaalde worden afgeweken. De desbetreffende medewerker van Smit Juridisch Advies aan wie de klacht kenbaar wordt gemaakt, maakt in dat geval zelf een schriftelijke notitie van de klacht. Die notitie wordt vervolgens aan de klager voorgelegd, die dan binnen veertien dagen schriftelijk aan Smit Juridisch Advies dient mede te delen of de klacht op correcte wijze is vastgelegd. Als dat laatste niet het geval is, dient klager tevens binnen veertien dagen schriftelijk aan te geven, hoe zijn klacht dan wel dient te worden omschreven.

   Als een klacht niet is ingediend op de wijze als hierboven omschreven, dan wijst Smit Juridisch Advies klager op de onvolkomenheid/onvolkomenheden en stelt zij klager in de gelegenheid om de klacht alsnog binnen twee weken op de juiste wijze in te dienen. Als klager desondanks in gebreke blijft de klacht op de voorgeschreven wijze in te dienen, staat het Smit Juridisch Advies vrij te besluiten de klacht niet in behandeling te nemen.

   Smit Juridisch Advies is niet verplicht een klacht in behandeling te nemen:
   • als de klacht een aangelegenheid betreft, waarover onder toepasselijkheid van dit reglement reeds eerder is geklaagd;
   • als de klacht een aangelegenheid betreft, waarover de rechter vonnis heeft gegeven, dan wel waarover een gerechtelijke procedure aanhangig is, dan wel waarover een gerechtelijke procedure in de nabije toekomst te verwachten is. Mocht, in dit laatste geval, een gerechtelijke procedure niet binnen een jaar worden opgestart, dan herleeft de mogelijkheid tot indiening van een klacht;
   • zolang terzake de gedraging, het handelen, of nalaten waarover wordt geklaagd een opsporingsonderzoek op bevel van het Openbaar Ministerie of een strafrechtelijke vervolging is ingesteld, of als de gedraging, het handelen, of nalaten waarover wordt geklaagd deel uitmaakt van de opsporing of strafrechtelijke vervolging van enig feit en met betrekking tot dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van het Openbaar Ministerie of een strafrechtelijke vervolging is ingesteld.

   Als Smit Juridisch Advies op grond van het bepaalde in het voorgaande, besluit een klacht niet in behandeling te nemen, stelt zij klager van haar besluit schriftelijk in kennis.

  3. Door wie wordt de klacht behandeld?

   Het is aan Smit Juridisch Advies om te bepalen door wie de klacht wordt behandeld.
  4. Ontvangstbevestiging

   Smit Juridisch Advies stuurt klager binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht een bevestiging dat de klacht is ontvangen en in behandeling is genomen. Daarbij doet Smit Juridisch Advies klager tevens een exemplaar van dit reglement toekomen, zodat klager in kennis wordt gesteld van de wijze waarop de klacht afgehandeld zal worden.Als een klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van dit reglement mondeling is ingediend, stuurt Smit Juridisch Advies klager, tegelijk met haar ontvangstbevestiging, een afschrift van de door haar gemaakte schriftelijke notitie van de klacht.
  5. Informele afhandeling klacht

   Als de behandelaar van de klacht meent dat een informele afhandeling van de klacht mogelijk is, kan zij te allen tijde bij klager informeren of deze met een dergelijke afhandeling kan instemmen.Als klager instemt met een informele afwikkeling van zijn klacht, dan vervalt dit reglement.

   In geval van een informele afwikkeling, stuurt Smit Juridisch Advies klager desgevraagd een schriftelijke kennisgeving dat de klacht informeel is afgewikkeld en zodoende niet langer in behandeling is.

  6. Termijn van afhandeling

   Smit Juridisch Advies streeft er naar de klacht binnen vier weken na indiening inhoudelijk af te handelen.De hiervoor genoemde termijn is niet bindend. Aan die termijn kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.
  7. Afhandeling

   Nadat de klacht kenbaar is gemaakt, zal Smit Juridisch Advies de klacht inhoudelijk onderzoeken. Op basis van dit onderzoek zal Smit Juridisch Advies klager op de hoogte stellen van haar bevindingen, alsook van de conclusies die Smit Juridisch Advies daaraan verbindt.Als Smit Juridisch Advies de klacht geheel, dan wel gedeeltelijk gegrond verklaart, geeft Smit Juridisch Advies in haar schrijven als hiervoor onder artikel genoemd tevens aan hoe zij aan de klacht tegemoet zal komen.

   Mocht de gegrond verklaarde klacht betrekking hebben op door Smit Juridisch Advies verrichte werkzaamheden, dan zal Smit Juridisch Advies de werkzaamheden andermaal verrichten, e.e.a. behoudens het geval waarin die werkzaamheden niet langer zinvol zijn. Als sprake is van een situatie als laatst omschreven zal Smit Juridisch Advies vervolgens met klager in overleg treden over de wijze waarop dan genoegdoening kan worden geboden.

  8. Bezwaar / Beroep

   Leidt de afhandeling van de klacht niet tot het door klager gewenste resultaat, dan kan klager overwegen een klacht in te dienen bij het klachtenloket van het NIVRE
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.