Omdat wij er dagelijks mee te maken hebben, valt het niet meer op. Maar te pas en te onpas gebruiken we binnen de letselschade vakjargon. Als letselschade slachtoffer kan het je gaan duizelen. Wat wordt er bedoeld met finale kwijting? En wat is een medische eindsituatie? In deze blog leggen wij graag de meest voorkomende termen in de letselschade uit. Wel zo fijn dat u weet waar er over gesproken wordt!
 
BEM-clausule (Belegging, Erfenis en andere gelden Minderjarigen)
Als er een schadevergoeding aan een minderjarige wordt betaald, dan moeten de wettelijk vertegenwoordigers van de minderjarige toestemming aan de Kantonrechter vragen om een schaderegeling voor hem of haar aan te gaan. Aan de machtiging van de Kantonrechter is vaak de voorwaarde verbonden, dat er een spaarrekening geopend moet worden met een zogenaamde BEM-clausule. De BEM-clausule houdt in dat gedurende de minderjarigheid de schadevergoeding die op de rekening wordt gestort is geblokkeerd. Alleen de rente kan opgenomen worden. Slechts met toestemming van de Kantonrechter kan de schadevergoeding van de rekening worden afgehaald. De BEM-clausule vervalt zodra het slachtoffer meerderjarig wordt. Het is dan een gewone rekening, op naam van het slachtoffer.
 
Blijvende invaliditeit
Als door een aangeboren afwijking, een ziekte of een ongeval een blijvende functiestoornis van een lichaamsdeel ontstaat, noemt men dit functionele invaliditeit. De mate van de invaliditeit wordt uitgedrukt in een percentage.
 
Let op: het percentage blijvende invaliditeit moet los gezien worden van het percentage arbeidsongeschiktheid. Iemand kan blijvend invalide zijn, maar nog heel goed zijn werk uitvoeren.
 
Buitengerechtelijke kosten (BGK)
Dit zijn de kosten die gemaakt worden om, buiten de rechter om, de aansprakelijkheid aan te tonen en/of de schade te verhalen. De buitengerechtelijke kosten zijn onderdeel van de ‘materiële schade’ (voor uitleg over materiële schade, zie hieronder).
 
Onder de buitengerechtelijke kosten valt ons honorarium, maar ook het honorarium van onze medisch adviseur en de kosten voor het opvragen van medische informatie.
 
Finale kwijting
Een belangrijke term binnen de letselschade, hij komt eigenlijk altijd voor in de vaststellingsovereenkomst. Finale kwijting houdt in dat beide partijen (de verzekeraar en het slachtoffer) verder niets meer van elkaar te vorderen hebben. De zaak wordt met finale kwijting dus definitief afgerond, waardoor je als slachtoffer later niet meer op de zaak kunt terugkomen.
 
Gelaedeerde
Als we het over de gelaedeerde hebben, hebben we het over het slachtoffer, degene die wordt benadeeld.
 
Jurisprudentie
Met jurisprudentie wordt de verzameling van alle rechterlijke uitspraken bedoeld. Ook wel rechtspraak genoemd.
 
Materiële- en immateriële schade
Materiële schade is alle schade die direct in geld is uit te drukken. Bijvoorbeeld een kapotte fiets of misgelopen inkomen.
 
Immateriële schade is de schade die veroorzaakt wordt door verdriet, de pijn en het verlies aan levensvreugde na een ongeval. Een schadevergoeding die wordt uitgekeerd voor immateriële schade wordt smartengeld genoemd.
 
Vaststellingsovereenkomst
Veel letselschadezaken worden afgerond doormiddel van een vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst leggen het slachtoffer en de aansprakelijke partij de omvang van de schadevergoeding vast.
 
Verjaring
Door verloop van een bepaalde termijn kunnen je rechten vervallen. Deze termijn wordt verjaringstermijn genoemd en kan gestopt (gestuit) worden door een stuitingshandeling. Er gelden verschillende verjaringstermijnen. Om te voorkomen dat een recht verjaart, moet de verjaring op tijd worden gestuit (gestopt). Dit stuiten moet gebeuren volgens wettelijke regels. Stuit u op tijd, dan begint een nieuwe verjaringstermijn die gelijk is aan de oude termijn.
 
Verlies Arbeidsvermogen (VAV)
Ook wel genoemd ‘verlies verdienvermogen’ en wil zeggen, het verlies van het vermogen om arbeid te verrichten en daarmee inkomsten te verwerven. Zowel werknemers in loondienst als zelfstandig ondernemers kunnen hiermee te maken krijgen.
 
Om te bepalen hoe hoog de schade wegens verlies arbeidsvermogen is, vergelijken wij de hypothetische situatie zonder ongeval met de situatie met het ongeval. Klinkt eenvoudig, niet waar? Nou, dat is het lang niet altijd! Want hoe bepaal je de omzet die een ondernemer zou hebben gehaald als het ongeval niet was gebeurd? En hoe bewijs je dat de werknemer promotie zou hebben gemaakt zonder het ongeval?
 
Tot slot
Zo, hopelijk bent u na het lezen van de uitleg een stukje wijzer geworden. Blijft het vakjargon u toch nog duizelen? Neem contact met ons op! Wij helpen u graag verder.