stalking slachtoffer

Hoe een slachtoffer te ver ging

 
Als je een ongeval overkomt ben je een pechvogel. De man waarover we in dit artikel schrijven is maar liefst 3x een pechvogel, met 3 aanrijdingen in minder dan 5 jaar tijd. Dat dit vervelend is en frustratie oplevert lijkt niet zo vreemd. De man had niet alleen te maken met de fysieke ongemakken van de aanrijdingen, hij moest met 3 verschillende verzekeraars in contact treden over de afwikkeling van de schade. Maar ook al ben je gefrustreerd, er blijven fatsoensnormen gelden. Je kunt het als slachtoffer te bont maken!
 
Dreigementen, beschuldigingen en beledigingen.
De zaak begint in oktober 2015. De man wordt slachtoffer van de eerste aanrijding en stelt ASR Verzekeringen aansprakelijk. Wegens ‘scheldkannonades’ van de man volgt er een rechtszaak, waarbij de rechtbank – op straffe van een dwangsom – een contactverbod oplegt van 12 maanden. Voor zover bij ons bekend, houdt de man zich aan het contactverbod.
 
Vervolgens vinden op 27 mei 2017 en op 15 juni 2017 de tweede en derde aanrijding plaats. Achmea erkent de aansprakelijkheid voor de tweede aanrijding. Nationale Nederlanden erkent de aansprakelijkheid voor de derde aanrijding. Dit is het begin van een heleboel dreigementen, beschuldigingen en beledigingen. Veelvuldig neemt de man contact op met de verzekeraars en de advocaten die namens de verzekeraars de zaak afhandelen.
 
Een van de dreigementen is dat het slachtoffer € 1.750 van de Nationale Nederlanden eist – onder dreiging van rechtsmaatregelen -, omdat hem noodzakelijke medische behandeling onthouden wordt. Vijf dagen later e-mailt hij Nationale Nederlanden opnieuw om te melden dat ASR en Achmea doorgewinterde ‘gore’ oplichters zijn die parasiteren op letselschade slachtoffers. Per brief meldt hij weer drie dagen later dat hij op de internetsite getuigenbank zoveel informatie zal plaatsen dat het Nationale Nederlanden geldverslindende touwtrekkerijen” zal opleveren.
 
Ook het advocatenkantoor mag op beschuldigingen rekenen. Een van de juristen van het kantoor brengt hij in verband met de Turkse Gülen beweging, een club waar de Turkse overheid op jaagt sinds de mislukte staatsgreep in de zomer van 2016. Een andere advocaat beschuldigt hij onder meer van oplichterspraktijken, smaad en laster tot zelfs pedofilie.
 
Uiteindelijk wordt het de verzekeraars en het advocatenkantoor te gortig. Op 12 januari 2018 sommeren ze de man om zijn “onrechtmatig handelen” te staken. Omdat de man zich daar niet aan houdt, spannen ze een kort geding tegen hem aan. Hierin eisen ze dat de man geen contact meer met hen opneemt, bij voorkeur voor de duur van 60 maanden. In diezelfde periode dient de man zich volgens de verzekeraars en het advocatenkantoor ook te onthouden van onrechtmatige uitingen over de verzekeraars. Bij overtreding dient de man voor maximaal 4 maanden per overtreding te worden opgesloten in een huis van bewaring (lijfdwang).
 
De rechter wijst een contactverbod toe
De Rechtbank Rotterdam buigt zich over de zaak. Hoewel de rechter erkent dat de man recht heeft op vrijheid van meningsuiting wijst de rechter op de grenzen van betamelijkheid en zorgvuldigheid die hier in het maatschappelijk verkeer aan worden verbonden.
 
“De manier van handelen van [gedaagde] is naar zijn aard grievend en beschadigend te achten. Hoewel ASR c.s. mogelijk meer begrip zou kunnen opbrengen voor de frustratie en verontwaardiging van [gedaagde] over de in zijn visie onjuiste manier waarop met de schadeclaims wordt omgegaan en het te betreuren valt dat hierover niet vruchtbaar minnelijk overlegd kan worden, gaat de wijze waarop [gedaagde] zich in het contact met ASR c.s. opstelt alle perken te buiten.”
 
Al met al kent de rechter een contactverbod toe van 24 maanden. In die periode mag de man geen contact opnemen met een van de verzekeraars of zich onrechtmatig over hen uitlaten. Wel weegt de rechter mee dat de man via een derde persoon (belangenbehartiger) contact kan laten opnemen over de letselschadezaken met een daarvoor aangewezen advocaat. Maar de man mag niet meer dan 5 keer per week telefonisch of schriftelijk contact opnemen. De rechtbank gaat niet mee in de eis tot lijfdwang bij overtreding omdat dit “slechts in uitzonderlijke situaties dient te worden toegepast.” Wel legt de rechter een dwangsom op voor overtreding van het contactverbod van € 100 per overtreding met een maximum van € 20.000.
 
Tot slot
Wij herkennen de frustratie en wanhoop van de man maar al te goed. Maar of je dan op deze manier met je frustratie moet omgaan? Wij zijn van mening dat je deze energie veel beter in je herstel kunt richten en kijken naar de toekomst! Dat komt de afwikkeling van de schade alleen maar ten goede.
 
Bent u zelf verwikkeld in een letselschadezaak en ervaart u frustratie? Neem gerust contact met ons op. Wellicht dat wij uw frustratie kunnen wegnemen!

Gerelateerde posts