In het overgrote deel van onze dossiers (ongeveer 90%) schakelen wij een medisch adviseur in. Dat is een BIG geregistreerde arts, die ons advies geeft over de medische gevolgen van het ongeval. Als wij een medisch adviseur inschakelen, schakelt de wederpartij meestal ook een medisch adviseur in. Omdat van de medisch adviseur professionaliteit en onafhankelijkheid wordt verwacht, zou je denken dat het advies van de medisch adviseur van de wederpartij niet zou mogen verschillen van het advies van onze medisch adviseur. Helaas blijkt de praktijk anders. Het komt regelmatig voor dat de medisch adviseurs het niet met elkaar eens zijn, met de nodige discussie van dien. Dat dit tot vertraging lijdt moge duidelijk zijn.
 
Om het medisch traject (de vaststelling van de medische gevolgen van het ongeval) soepeler en sneller te laten verlopen, kwam De LetselschadeRaad op 23 november 2018 met een aanbeveling ‘Werken met één medisch adviseur’. Wat houdt deze aanbeveling in? En is deze aanbeveling in het voordeel van u als slachtoffer?
 
Wat houdt de aanbeveling in?
De aanbeveling van De LetselschadeRaad beschrijft een stappenplan en geeft aanbevelingen hoe je samen met de wederpartij kunt werken met één medisch adviseur. De 9 stappen zien er als volgt uit:
 
Stap 1
Als partijen tot de conclusie komen dat een medisch beoordelingstraject nodig is, overleggen zij over de verdere invulling van het medisch beoordelingstraject.
 
Stap 2
Als partijen besluiten één onafhankelijk medisch adviseur in te schakelen conform deze aanbeveling overleggen zij over de persoon van de medisch adviseur / het medisch adviesbureau.
 
Stap 3
Als de medisch adviseur de gezamenlijke opdracht aanvaardt, verstrekken partijen de medisch adviseur (in onderling overleg) alle relevante feitelijke achtergrondinformatie en leggen hem een gezamenlijke vraagstelling voor, waarbij het uitgangspunt is dat gebruik wordt gemaakt van vragen uit de Model-vraagstelling bij de Medische Paragraaf. Tussentijds kunnen te allen tijde nadere vragen worden gesteld.
 
Stap 4
Op basis van een door de benadeelde ondertekende medische machtiging / medische volmacht, vraagt de medisch adviseur de door hem noodzakelijk geachte medische informatieop en stelt partijen daarvan op de hoogte. Hierbij kan de benadeelde gebruik maken van het inzage- en correctierecht.
 
Stap 5
Indien de medisch adviseur zich voldoende geïnformeerd acht om tot beantwoording van de aan hem gestelde vragen te kunnen overgaan, stelt hij een medisch advies op.
 
Stap 6
De medisch adviseur stuurt het medisch advies naar de benadeelde en stelt hem in de gelegenheid gebruik te maken van zijn correctierecht en inzage- en blokkeringsrecht. Eerst nadat benadeelde daartoe akkoord heeft gegeven, zendt de medisch adviseur het medisch advies aan de overige betrokkenen. Op dossierniveau kunnen partijen besluiten om van voornoemd inzagerecht geen gebruik te maken, waarna de medisch adviseur zijn medisch advies direct rechtstreeks aan beide partijen stuurt.
 
Stap 7
Na ontvangst van de eventuele vragen naar aanleiding van het medisch advies kan de medisch adviseur de eerste versie nog aanpassen.
 
Stap 8
Indien één of beide partijen zich niet in het advies van de medisch adviseur kan of kunnen vinden, vindt er op korte termijn een gesprek plaats waarin aanvullende vragen kunnen worden gesteld aan de medisch adviseur. Wanneer dit niet tot een oplossing leidt, kan een of beide partijen het traject met een medisch adviseur beëindigen, dan wel kan er gekozen worden voor stap 9.
 
Stap 9
Partijen kunnen, doorgaans op advies van de medisch adviseur, besluiten een gezamenlijke medische expertise te laten verrichten. Omdat een medische expertise over het algemeen belastend is (voor de benadeelde), tijdrovend en kostbaar, wordt zo terughoudend mogelijk met medische expertises omgegaan.
 
Volgens ons is de aanbeveling niet in het voordeel van u als slachtoffer
Het stappenplan dat de aanbeveling voorschrijft, betekent dat wij, als uw belangenbehartiger, een belangrijke mogelijkheid wordt ontnomen; ruggespraak met onze eigen medisch adviseur. Deze mogelijkheid verdwijnt wanneer wij als belangenbehartiger in overeenstemming met de verzekeraar vragen moeten opstellen voor de medisch adviseur. Bovendien staat in de aanbeveling als voorwaarde vermeld dat de wederpartij te allen tijde een afschrift moet ontvangen van de door ons aan de medisch adviseur verstrekte informatie. Even vertrouwelijk met onze medisch adviseur overleggen zit er dus niet in, terwijl dit overleg belangrijk kan zijn voor de inschatting van de succeskansen.
 
Eén van de voordelen die De LetselschadeRaad noemt voor het inschakelen van één medisch adviseur is tijdsbesparing. Maar is dat ook zo? De procedure voor de inschakeling van één medisch adviseur is namelijk met nogal wat (extra) stappen omkleed. Allereerst moet er overleg met de wederpartij plaatsvinden over de in te schakelen medisch adviseur. Welk bureau en welke adviseur gaan we de zaak voorleggen? En dan de te stellen vragen aan de medisch adviseur. Ook daar moet overeenstemming over worden bereikt met de wederpartij. En tot slot krijgt u als slachtoffer (terecht) een correctie en inzageronde. Pas dan is er advies. Met al deze extra stappen, zorgt dat echt voor een tijdsbesparing? Wij betwijfelen dit.
 
En wat als u het niet eens bent met de inhoud van het medisch advies? Uiteraard, je kunt dan besluiten om uit het traject van één medisch adviseur te stappen. Je kunt dan alsnog een eigen medisch adviseur inschakelen. Maar wij zijn bang dat ‘het leed dan al is geschied’. Immers, de wederpartij heeft dan al het advies ontvangen en een bepaalde mening gevormd. Zal dit (het stoppen met één medisch adviseur) niet ten nadele zijn van het slachtoffer? Dit zou zo maar eens in de praktijk zo kunnen zijn.
 
Tot slot vinden wij het kwalijk dat De LetselschadeRaad adviseert om terughoudend te zijn met een medische expertise. Hoewel een medische expertise belastend kan zijn, is dit vaak een belangrijke stap ter vaststelling van de schade. Een onafhankelijke expertise, door een medisch specialist, is (uitzonderingen daargelaten) juridisch bindend. Daarom is een expertise vaak erg belangrijk en juist in het voordeel van het slachtoffer.
 
Werken met één medisch adviseur? Wij doen er niet aan mee!
Zoals u zult begrijpen vinden wij het werken met één medisch adviseur, op basis van de huidige aanbeveling, een aantal serieuze nadelen hebben. Wij zullen hier dan ook niet aan meewerken. Wij zijn dan wel onafhankelijk, maar niet onpartijdig. Wij zijn er voor u en stellen uw belang voorop. Wat ons betreft stelt de aanbeveling uw belang onvoldoende voorop, ten voordele van het belang van de wederpartij, die kostenbesparing en efficientie nastreeft.
 
Meer weten over het werken met één medisch adviseur of bent u slachtoffer van een ongeval? Neem gerust contact met ons op en wij helpen u graag verder!