bigstock doctor and surgeon reviewing x 827515

Geen inzage in de medische analyse van een partijdeskundige?

Tijdens een medische behandeling bestaat het risico dat u als patiënt letselschade oploopt. Men spreekt van een medische fout als een arts verwijtbaar medisch onzorgvuldig heeft gehandeld. Als u daardoor schade lijdt, dan kunt u de arts aansprakelijk stellen. In veruit de meeste gevallen schakelt de arts zijn aansprakelijkheidsverzekeraar in om de kwestie verder af te handelen. Deze verzekeraar doet onderzoek en kijkt of er inderdaad verwijtbaar medisch onzorgvuldig is gehandeld. Onderdeel van dit onderzoek is het voeren van overleg met een medisch deskundige. De analyse van deze deskundige is vaak bepalend voor het standpunt van de verzekeraar. Als slachtoffer wil je dan natuurlijk graag inzage hebben in deze analyse. In veruit de meeste gevallen verstrekken de verzekeraars deze inzage niet. Is dat terecht? Heb je als slachtoffer recht op inzage?
 
Vorige maand moest de Hoge Raad zich over bovenstaande vraag buigen. Wat speelde er in die zaak? Het ging om een moeder die bevallen was door middel van een keizersnede waarbij een verlostang was gebruikt. Helaas blijkt na de bevalling het kindje een hoge dwarslaesie te hebben. De moeder was van mening dat de gynaecoloog een beroepsfout had gemaakt en had het ziekenhuis aansprakelijk gesteld. De rechtbank had de schade als gevolg van de dwarslaesie voor de helft toegerekend aan het ziekenhuis. Het ziekenhuis was het met deze uitspraak niet eens en was in hoger beroep gegaan. De moeder had vervolgens ‘incidenteel appel’ ingesteld; zij vorderde op grond van art. 843a Rv inzage in de medische analyse van de deskundige, die op verzoek van het ziekenhuis was opgesteld.
 
Het Gerechtshof wees de vordering van de moeder af. Het Gerechtshof oordeelde dat aanspraak op inzage in correspondentie tussen de advocaat van een procespartij en de door die advocaat geraadpleegde deskundige(n) inbreuk maakt op het recht om haar eigen procespositie te kunnen bepalen.
 
De moeder liet het er niet bij zitten en stelde cassatie in bij de Hoge Raad. De Hoge Raad oordeelde op 16 maart 2018 dat de moeder geen inzage wilde hebben in haar medische gegevens, maar in inzage in een medische analyse die de deskundige op verzoek het ziekenhuis had gemaakt. De vordering van eiseres is gericht op verkrijging van informatie ten behoeve van de onderhavige procedure, aldus de Hoge Raad, en betreffen als zodanig geen persoonsgegevens. Het Gerechtshof had daarom terecht geoordeeld dat de moeder aan de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) niet een recht op inzage in de medische analyse kan ontlenen.
 
Hoewel wij de uitspraak van de Hoge Raad begrijpen, zijn wij van mening dat het weigeren van inzage de openheid en transparantie in medische aansprakelijkheidskwesties niet ten goede komt. Die procedure is vaak al niet transprant en niet gelijkwaardig. Aansprakelijkheidsverzekeraars beschikken vaak over veel (medische) kennis, waarbij je als slachtoffer een leek bent. Uiteraard wil je dan graag inzicht krijgen in het standpunt van de verzekeraar en hoe zij tot dit standpunt zijn gekomen. Inzage in de medische analyse kan hieraan bijdragen.

Gerelateerde posts