thuiswerken1

Vakjargon in de letselschade door mij uitgelegd.

Ik werk dagelijks met letselschade en het vakjargon dat daarbij hoort. Het kan verwarrend zijn als je niet bekend bent met deze termen. Wat betekent bijvoorbeeld ‘finale kwijting’? En wat is een ‘medische eindsituatie’? In deze blog leg ik de meest voorkomende termen in de letselschade uit. Het is belangrijk dat je begrijpt waar het over gaat!
 
BEM-clausule (Belegging, Erfenis en andere gelden Minderjarigen)
Wanneer er een schadevergoeding aan een minderjarige wordt betaald, moeten de wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige toestemming vragen aan de Kantonrechter om een schaderegeling voor hem of haar aan te gaan. Vaak is aan de machtiging van de Kantonrechter de voorwaarde verbonden dat er een spaarrekening geopend moet worden met een zogenaamde BEM-clausule. Deze clausule houdt in dat de schadevergoeding die op de rekening wordt gestort tijdens de minderjarigheid is geblokkeerd. Alleen de rente kan worden opgenomen. Alleen met toestemming van de Kantonrechter kan de schadevergoeding van de rekening worden gehaald. De BEM-clausule vervalt zodra het slachtoffer meerderjarig wordt. Het wordt dan een gewone rekening, op naam van het slachtoffer.
 
Blijvende invaliditeit
Wanneer er door een aangeboren afwijking, een ziekte of een ongeval een blijvende functiestoornis van een lichaamsdeel ontstaat, noem ik dit functionele invaliditeit. De mate van de invaliditeit wordt uitgedrukt in een percentage.
 
Let op: het percentage blijvende invaliditeit moet los worden gezien van het percentage arbeidsongeschiktheid. Iemand kan blijvend invalide zijn, maar nog heel goed zijn werk uitvoeren.
 
Buitengerechtelijke kosten (BGK)
Dit zijn de kosten die gemaakt worden om, buiten de rechter om, de aansprakelijkheid aan te tonen en/of de schade te verhalen. De buitengerechtelijke kosten zijn onderdeel van de ‘materiële schade’. Onder de buitengerechtelijke kosten valt mijn honorarium, maar ook het honorarium van mijn medisch adviseur en de kosten voor het opvragen van medische informatie.
 
Finale kwijting
Een belangrijke term binnen de letselschade, hij komt eigenlijk altijd voor in de vaststellingsovereenkomst. Finale kwijting houdt in dat beide partijen (de verzekeraar en het slachtoffer) verder niets meer van elkaar te vorderen hebben. De zaak wordt met finale kwijting dus definitief afgerond, waardoor je als slachtoffer later niet meer op de zaak kunt terugkomen.
 
Gelaedeerde
Als ik het over de gelaedeerde heb, heb ik het over het slachtoffer, degene die wordt benadeeld.
 
Jurisprudentie
Met jurisprudentie bedoel ik de verzameling van alle rechterlijke uitspraken. Ook wel rechtspraak genoemd.
 
Materiële- en immateriële schade
Materiële schade is alle schade die direct in geld is uit te drukken. Bijvoorbeeld een kapotte fiets of misgelopen inkomen.
 
Immateriële schade is de schade die veroorzaakt wordt door verdriet, de pijn en het verlies aan levensvreugde na een ongeval. Een schadevergoeding die wordt uitgekeerd voor immateriële schade wordt smartengeld genoemd.
 
Vaststellingsovereenkomst
Veel letselschadezaken worden afgerond doormiddel van een vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst wordt de omvang van de schadevergoeding vastgelegd.
 
Verjaring
Door verloop van een bepaalde termijn kunnen je rechten vervallen. Deze termijn wordt verjaringstermijn genoemd en kan gestopt (gestuit) worden door een stuitingshandeling. Er gelden verschillende verjaringstermijnen. Om te voorkomen dat een recht verjaart, moet de verjaring op tijd worden gestuit (gestopt). Dit stuiten moet gebeuren volgens wettelijke regels.
 
Verlies Arbeidsvermogen (VAV)
Ook wel genoemd ‘verlies verdienvermogen’ en wil zeggen, het verlies van het vermogen om arbeid te verrichten en daarmee inkomsten te verwerven. Zowel werknemers in loondienst als zelfstandig ondernemers kunnen hiermee te maken krijgen.
 
Om te bepalen hoe hoog de schade wegens verlies arbeidsvermogen is, vergelijken wij de hypothetische situatie zonder ongeval met de situatie met het ongeval. Klinkt eenvoudig, niet waar? Nou, dat is het lang niet altijd! Want hoe bepaal je de omzet die een ondernemer zou hebben gehaald als het ongeval niet was gebeurd? En hoe bewijs je dat de werknemer promotie zou hebben gemaakt zonder het ongeval?
 
Tot slot
Zo, hopelijk ben je na het lezen van deze uitleg wijzer geworden. Blijft het vakjargon je toch nog duizelen? Neem contact met me op! Ik help je graag verder.

Gerelateerde posts